küçükbakkalköy mh. fevzipaşa cd. feyizoğlu apt. no:63 k.3 d.7 Ataşehir / İSTANBUL

ÜRÜN BELGELENDİRME

CE BELGESİ NEDİR? CE BELGESİ NASIL ALINIR?

 

CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin, 1985 yılında oluşturduğu "Yeni Yaklaşım" çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır.
CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Şu an sayısı 25'i bulan Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE İşareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standardlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu
olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE işareti; bir kalite simgesi olmayıp üzerine iliştirildiği ürünün ilgili yönetmeliğin tüm gereklerini karşıladığı anlamına gelen ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında malların serbest dolaşımını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir işarettir.
"CE" uygunluk işareti aşağıdaki şekle sahip olan " CE " baş harflerinden oluşur:

Eğer "CE" uygunluk işareti küçültülür veya büyültülür ise, yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Onaylanmış Kuruluş Numarası: 1783'dir.

"CE" uygunluk işaretini müteakip, işlemleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yer almalıdır. Örneğin TSE için; "CE 1783" şeklindedir.


 


HANGİ ÜRÜNLER CE İŞARETİ TAŞIMALIDIR?

 • Aşağıdaki tabloda verilen CE işareti gerektiren direktifler arasında bulunan,
 • Üye ülkelerde veya üçüncü ülkelerde üretilmiş tüm yeni ürünlerin,
 • Üçüncü ülkelerden ithal edilen kullanılmış veya ikinci el ürünlerin,
 • Direktiflerin hükümlerine yeni ürünmüş gibi tabi olan, önemli ölçüde değişikliğe uğratılmış ürünlerin,

CE işareti taşıması gerekmektedir.

' CE '' İŞARETİ İLİŞTİRME İŞLEMLERİ

 • Ürün ile ilgili direktif / direktifleri belirlenir.
 • Varsa uyumlaştırılmış standartlar tespit edilir.
 • Modül veya modüller kombinasyonu seçilir.
 • Onaylanmış kuruluş gerekip gerekmediğini belirlenir.
 • Uygunluk değerlendirmesine müteakiben, uygunluk beyanı ve gerekiyorsa diğer dokümanlar hazırlanır.
 • Teknik dosya düzenlenir ve muhafaza edilir .Ürünün üzerine ve / veya ambalajına ve beraberindeki belgeye '' CE '' işareti iliştirilir ve piyasaya arz edilir.

 

CE İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI

Yönetmeliklere uygun olmayan durumun tespit edilmesi halinde, ürünün imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, ürünün CE uygunluk işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve yapılan bu ihlali sona erdirmekle yükümlüdür. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık kanunlarla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde, söz konusu ürünün piyasaya arzının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına veya piyasadan çekilmesine ve asansörün kullanımının yasaklanmasına ilişkin tüm önlemleri alır.

YENİ YAKLAŞIM VE MODÜLER SİSTEM

"Yeni Yaklaşım"da direktifler çok fazla teknik detay içermemekte, üretilen malların, mal gruplarına göre uyması gereken genel kuralları belirlenmektedir. Ayrıca, "Temel Gerekler"e uygun malların serbest dolaşım içinde olması sağlanmaktadır.Direktifler ürünlere göre değil, ürünlerin kullanım amaçlarına göre hazırlanmıştır. Böylece benzer işlevleri gören ürünler, gruplar halinde toplanmış ve tek bir direktif ile birden fazla ürün için "asgari güvenlik" koşulları sağlanmıştır.
1990 yılından bu yana CE işaretlemesi sisteminde "modüler" bir anlayış uygulanmaktadır.Modüler anlayışın temel amacı, uygunluk değerlendirme yöntemlerini, ürünlerin özelliklerini ve taşıdıkları risk oranlarını dikkate alarak belirlemektir.Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde, Modüler Yaklaşımın yerine, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi şeklinde isimlendirilen bir yaklaşım söz konusudur.

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri;

SİSTEM 1+ / 1

Ürün Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Performans Değişmezlik Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

 1. Üreticinin görevleri :
  Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
  Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin ileri testleri
 2. Onaylanmış Ürün Belgelendirme Kuruluşu görevleri :
  Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablolanmış değerlere veya açıklayıcı dokümanlara dayanarak malzeme tipinin tespiti
  Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
  Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi
  Malzemelerin piyasaya arzından önce numunelerinin rastgele denetlenmesi (sadece 1+ için)

SİSTEM 2+

Fabrika Üretim kontörlü Belgelendirmesi yapan Onaylanmış bir kuruluştan Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi alınması gerekir.

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

 1. Üreticinin görevleri :
  Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
  Öngörülen deney planına göre fabrikadan alınan numunelerin testleri
  Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti
 2. Onaylanmış Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu görevleri :
  Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi
  Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi

SİSTEM 3

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

 1. Üreticinin görevleri : Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
 2. Onaylanmış Laboratuvarın görevleri : Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti

SİSTEM 4

Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performans beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki öğelere dayandırılır.

 1. Üreticinin görevleri :
  Fabrika Üretim Kontrolü (FPC)
  Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti
 2. Onaylanmış Kuruluşun görevleri : Yoktur.

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ
1. Modül A : İç Üretim Kontrolü
2. Modül B : Tip İncelemesi 3. Modül C : Tipe Uygunluk Beyanı
4. Modül D : Üretim Kalite Güvencesi
5. Modül E : Ürün Kalite Güvencesi
6. Modül F : Ürün Doğrulaması
7. Modül G : Birim Doğrulaması
8. Modül H : Tam Kalite Güvencesi

Modül A: Üretimin İç Kontrolü Hem tasarım hem üretim safhalarını içeren bu modülde üretici, ürünün ilgili
direktiflere uygunluğunu beyan eder, tasarım, üretim ve kullanımını açıklayan teknik dokümanları hazırlar.
Onaylanmış kuruluşa ihtiyaç yoktur.

Modül B: AT Tip İncelemesi Yalnızca tasarım aşamasını kapsayan bu modül genellikle uygunluk beyanı ile birlikte kullanılır. CE işareti şartı aranmayan bu modül çerçevesinde onaylanmış kurum, ürün örneğini ilgili direktif doğrultusunda test eder.

Modül C: Tipe Uygunluk Beyanı Üretim aşamasına yönelik olan bu modül tek başına yeterli değildir ve AT Tip İncelemesi modülünden (Modül B) sonraki bir aşamayı temsil eder. Ürünün ilgili direktif gereklerine uyduğunu kanıtlamak için kullanılan bu modül sonucunda üretici ürününe CE işareti iliştirir ve uygunluk beyanında bulunur.

Modül D: Üretim Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma sürecini içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin üretim, tesis ve satış sonrası hizmet kapsamı (eski ISO 9002) ile benzerlik gösterir. Üretim sürecine yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül E: Ürün Kalite Güvencesi Üretim aşamasını kapsar ve Modül B'yi takip eder. Onaylanmış bir kurum tarafından test edilme ve onaylanma aşamasını içerir. İzlediği süreç ISO 9000'nin son kontrol ve testler ' alım + ambalaj + satış sonrası hizmet [üretimi içermez] kapsamı ile benzerlik gösterir (eski ISO 9003). Üretim sürecine
yönelik bir kalite güvence sistemi kurulmasını öngörür. Nihai ürün denetimi ve testleri imalatçı tarafından gerçekleştirilir.

Modül F: Ürün Doğrulaması Sadece üretim aşamasına yönelik olan bu modül genellikle Modül B ile birlikte kullanılır. Onaylanmış bir kurumun, ürünün teknik dokümanlara veya tip incelemesindeki tanımlara uygunluğunu denetlediği modül çerçevesinde yazılı uygunluk belgesi ile birlikte ürüne CE işareti iliştirilir.

Modül G: Birim Doğrulaması Hem tasarım hem üretim safhalarını kapsayan bu modül çerçevesinde, onaylanmış kurumun, ürünün ilgili direktiflere uyduğunu bildirmesi ve yapılan testler neticesinde ürünün CE işareti taşıması gerekir.

Modül H: Tam Kalite Güvencesi Hem tasarım hem üretim safhalarıyla ilgili olan bu modülün uygulanması için onaylanmış bir kurum tarafından kalite yönetim sisteminin [ISO 9000'nin tasarım + geliştirme + üretim + tesis + satış sonrası hizmet kapsamını (TS EN ISO 9001)] varlığı denetlenir. Tasarımın uyumlaştırılmış standardlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda ; tasarımın yönetmeliğin hükümlerine uyup uymadığı incelenir.


CE İŞARETİ VE TSE BELGESİ


CE İşareti üzerine iliştirildiği ürünün kullanıldığı çevre açısından güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Bir ürün birden fazla Yeni Yaklaşım Direktifine girebilmekte olup, gerekli şartlar yerine getirilerek ürün üzerine iliştirilen CE İşareti o ürünün bu direktiflerin tümüne uygun
olduğunu göstermektedir. Direktiflere uygunluk, direktiflerde belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerini takip ederek direktiflerin temel gereklerini karşılamak anlamına gelmektedir. Bu temel gerekler ürün güvenliğine yönelik şartları öngörmektedir. Bununla birlikte temel gerekler ürünün performans özellikleri ve kalitesine yönelik şartları direkt olarak belirtmemektedir. Dolayısıyla CE İşareti ürünlerin güvenliğine yönelik olup esas olarak Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşımı amaçlamaktadır. Oysa TSE Ürün Belgelendirmesi direktiflerde atıfta bulunulan Standardlarda öngörülen güvenlik şartlarının yanı sıra performans ve kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterliliği ile birlikte göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün güvenli olmanın yanı sıra performans ve kalite açısından da tüketiciye güvence vermektedir. Bu nedenle ürün belgelendirmesinin CE işaretine bir alternatif olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bunun en bariz göstergesi, Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde CE işareti dışında kalan ürün belgelendirme faaliyetlerinin sürekli artarak devam ediyor olmasıdır. Türk Standartları Enstitüsünün 1964 yılında başlattığı ve günümüze kadar kesintisiz devam ettirdiği ürün belgelendirme hizmetleri, gerek sanayicimiz gerekse tüketicilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır.


CE İŞARETİNİN KALİTE YÖNETİM İSTEMLERİYLE İLİŞKİSİ NEDİR?

CE işaretinin Kalite Yönetim Sistemleriyle (TS EN ISO 9001) doğrudan bir ilişkisi yoktur. CE işareti herhangi bir ürünün Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktiflerine ve ilgili harmonize Avrupa Standartlarına uygun olarak tasarlanıp, üretildiğini simgeler. Modüler sistemde bazı ürün grupları için Kalite Yönetim Sistemlerinin şart olduğu görülmektedir.

 

CE İŞARETİ GEREKTİREN YÖNETMELİKLER (Tıklayınız NOTTT: BURADA TSE YE LİNK VERECEĞİZ.

HELAL GIDA:

İnsanoğlu, günümüzde vazgeçilmezi olan beslenmede artık kültür, inanç ve beslenme tarzlarına göre seçici olmak, gerçek bir gıda denetçisi olmak durumundadır.

Helal Gıda; islami kurallar dahilinde tüketilmesine izin verilen ve TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu standardında verilen kurallara uygun olan yiyecek ve içeceklerdir. Helal Uygunluk Belgelendirmesi sağlıklı yaşam için üreticinin ne ürettiğinin, tüketicinin de ne tükettiğinin farkına varmasını, denetim mekanizmalarının çalışmasını, etiketlerdeki beyan ile gerçekteki içerik tutarlılığının ve analiz kabiliyetinin artmasını sağlamaktadır. Tüketiciye sunulan ürünlerdeki beyanların doğruluğu ile ürünlerin kaynağında helal olmayan unsurlar (domuz, kan, leş, alkol içeriği, et ürünlerinde helal kesim) hakkında bilgi sağlamaktadır. Enstitümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü belgelendirme süreci tüketici ve üretici için güven oluşturmaktadır.

Dini, ilmi, vicdani boyutu olan helal gıda faaliyetleri; temel değerlerin korunması bakımından önemli olup, çiftlikten çatala uzanan, hatta piyasa denetimini de içine alan zincirin her halkasını sağlamlaştırmak için ; ürünün hangi aşamalardan geçerek üretildiği, üretim ortamı, ürünün nelerden oluştuğu, kaynağı, etiket-içerik tutarlılığını ortaya koymalı ve beklentileri karşılamalıdır. Dolayısıyla gıdaların, üretim, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde güvenilir beslenme imkânı sunması son derece önemlidir.

Sonuç olarak, helal konusunda standartları geliştirerek ve güvenilir bir belgelendirme mekanizması oluşturarak; helal, sağlıklı ve hijyenik üretim ve tüketim için uluslararası ticaretin ve işbirliğinin gelişimine fırsat sunulmaktadır.

Türk Standardları Enstitüsü, 14 Temmuz 2011 tarihinden bu yana, İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından yayınlanan TS OIC/SMIIC 1: 2011 Helal Gıda Genel Kılavuzu

 

Düzenlenen Belgeler:

a.)Helal Uygunluk Belgesi:TSE tarafından yürütülen Helal belgelendirmesi işlemleri neticesinde ürün ve hizmet için düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan doküman.

b. Helal Kesim Belgesi: TSE tarafından kesimhaneler ve et parçalama tesislerinden elde edilen ürünler (Karkas, parçalanmış et ve sakatat) için belirli bir partiyi temsil etmek üzere düzenlenen doküman. Bu belge TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olup, kuruluş tarafından ayrıca talep edilmesi halinde belirli bir miktar ve partiye esas olmak üzere TSE Uzmanlarınca üretim yerinde yapılan tespitler neticesinde düzenlenir. TSE’den Helal Uygunluk Belgesine sahip olmayan kuruluşların Helal Kesim Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgelendirme şartları aynen aranır. Et parçalama tesislerinin yapacakları Helal Kesim Belgesi taleplerinde girdi olarak kullanılan karkasların Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim Belgesi’ne sahip olma şartı aranır.

c. Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi: TSE tarafından gıda ve kozmetik ürünleri kapsamında yürütülen Helal belgelendirme işlemleri neticesinde aynı ürün grubu içinde yer alan gıda veya kozmetik ürünleri için düzenlenen doküman. Bu belge belirli bir miktar ve partiye ait olmak üzere düzenlenir. Karkas, parçalanmış et ve sakatat dışında kalan et ürünleri için yapılacak olan Helal Parti Malı Uygunluk Belgesi taleplerinde Helal Uygunluk Belgesi veya Helal Kesim

Ürün Grupları:

Helal Ürün Belgelendirmesi yapılan ürün grupları aşağıda gösterilmektedir.

 • Et ve et mamulleri
 • Süt ve süt mamulleri
 • Yumurta ve yumurta mamulleri
 • Tahıl ve tahıl ürünleri
 • Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar
 • Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri
 • Şeker ve şekerleme mamulleri
 • Meşrubat (Alkolsüz içecekler)
 • Bal ve yan mamulleri
 • Besin takviyeler
 • Genetiği değiştirilmiş gıdalar
 • Gıda katkı maddeleri
 • Enzimler
 • Mikro organizmalar
 • Balık ve balık ürünleri,su ve diğer.
 • Ambalaj malzemeleri
 • Gıda hizmet ve tesisleri
 • Helal Kozmetik

Helal Kozmetik ile ilgili başvurularda, incelemelerimiz TSE K 202 – Helal Kozmetik standardı esas alınarak ilgili Belgelendirme Föyüne göre yapılmaktadır.Bu süreç içerisinde öncelikle, firmalarımızdan TS EN ISO 22716– Kozmetikler –İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Hakkında Kılavuz standardına uygun olarak üretim yapmaları, ürün gruplarına göre Kozmetik Kanununa, Yönetmelik ve Tebliğlerine uymaları ve gerekli kontrolleri sağlamaları gerekmektedir. Buna göre helal kozmetik belgesi alacak ürünlerin bünyesinde, helal olmayan hayvan ve bunlardan türetilmiş nanomateryal, genetik materyal ya da bileşen olmayacak, insana ait ve bunlardan türetilmiş bileşen ya da insan sağlığına zararlı olduğu ispatlanmış diğer canlılara ait genetik materyal bulunmamalıdır.

 

 

SASO KALİTE İŞARETİ BELGELENDİRMESİ

Suudi Arabistan tarafında gerçekleşen mevzuat değişikliği kapsamında “Suudi Kalite Markasını” vermek üzere Kısmi Yetkilendirme Anlaşması, Enstitümüz ile Suudi Standartlar, Metroloji ve Kalite Kuruluşu (SASO) arasında 7 Haziran 2017 tarihinde imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma ile Enstitümüz, yeni mevzuata göre ülkemiz firmalarının Suudi Arabistan’a gerçekleştirecekleri ihracatta teknik engeller ile karşılaşmaması için SASO tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olarak firmalarımızın taleplerini almaya başlamıştır.
Söz konusu kalite işareti hakkında detaylı bilgi almak için üretici ve ihracatçılarımızın TSE Belgelendirme Merkez Başkanlığımıza müracaatları gerekmektedir.

 

G İŞARET BELGELENDİRMESİ

G İşareti (G Mark); Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’in oluşturduğu Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (Gulf Cooperation Council - GCC) ülkelerine ihraç edilecek alçak gerilim ve oyuncak ürünleri için ilgili yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluğunu göstermekte olup, uygunluğu tescil edilmiş ithal ürünlere bu işaretin iliştirilmesi zorunludur.

TSE, söz konusu yeni düzenlemelerde önce Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Akreditasyon Merkezi (GAC) tarafından akredite edilmiş ve ardından Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi Standardizasyon Teşkilatı (GSO) tarafından Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) ve Oyuncak Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır (No. 0030).

Söz konusu ürünlerle ilgli teknik yönetmelikler aşağıda yer almaktadır:

Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)

BD142004-01 (GCC Technical Regulation for Low Voltage Electrical Equipment and Appliances)

Oyuncak Yönetmeliği

BD-131704-01 (GCC Technical Regulation on Children Toys)

G işareti için uygunluk değerlendirme yetkisine sahip Türkiye’deki ilk ve tek onaylanmış kuruluş olarak atanan Türk Standartları Enstitüsü, GCC’ye üye ülkelere Oyuncak ve LVD ürünleri ihraç edecek üreticiler için önemli bir avantaj sağlamıştır. Enstitümüz, ihracatçıların uluslararası pazarda yaşayabileceği teknik zorlukları ortadan kaldırarak Türkiye’nin dış ticaret hacmini artırma misyonu ile yurt dışı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu doğrultuda siz değerli ihracatçılarımız için hazırlamış olan G İşareti TSE Belgelendirme Programı, Ücret/Ödeme Bilgileri ve Başvuru Dokümanlarına TSE web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

GS BELGESİ ( ALMANYA/GERMANY )

GS Almanca güvenlik sertifikası anlamına gelmektedir. 1977 yılında kurulmuştur. Gs işareti ce işareti ile uyumlu bir belgelendirmedir.

Gs testlerinde ürünün kişilerin sağlığına güvenliği açısından değerlendirilir.
Gs işareti aksine ce işareti zorunlu bir belgedir

Gs İşareti Alma Süreci
Gs belgesi alınamsı süreci Ce belgesi ile aynıdır. Ürünün tabi olduğu standard gore testleri yapılır. Ürünle ilgili bir teknik dosya hazırlanır.

Gs Belgesi Faydaları
Alman tüketiciler nezdinde çok olumlu bir etkisi vardır, bunun yanısıra dünyadada Kabul gören bir standarttır. Gs işaretini taşıyan bir ürün minimum güvenlik koşullarını sağladığı varsayılır. genel olarak faydaları şöyledir,

 • Almanya ve Avrupa nezdinde Kabul gören bir güvenlik ve kalite sembolüdür.
 • Tketicide güven ve kalite unsurunu çağrısştırdığından pazarlama avantajı sağlar
 • Ürün sorumluluğu ile üreticilerin riskini en aza indirir.
 • Yasal şartların da üzerinde bir standarttır.
 • Güüvenlik ve kaliteye vurgu yapar.

Gs İşareti Taşıması Gereken Bazı ürünler

 • Hava Temizleme
 • CD çalarlar
 • Ev Ekipmanları
 • Kahve Değirmenleri
 • Ticari Fritözler
 • Ev Aletleri
 • Laboratuvar ve Ölçüm Cihazı
 • Armatürler
 • Ofis Ekipmanları
 • Elektrikli El Aletleri
 • Sıvılar için pompalar
 • Aralığı Davlumbazlar
 • Spor Ekipmanları
 • Ofis Mobilyaları
 • Oyuncaklar

 

UL BELGESİ

UL Nedir?
“Underwriters Laboratories” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. 1894 yılında Amerika Illinois kentinde kurulmuştur.kalite Yönetim Sistemleri ile beraber Ürün Güvenliği standartları yazan ürün testleri ile ilgili değerlendirmeleri yapan bağımsız bir kuruluştur.
Şu an UL Merkezi Amerika Chicago kentidir. İlk standardını 1905 yılında yayınlayan kuruluş bugüne kadar birçok standart yayınlamıştır.
Şu an 104 ülkede 64 laboratuar ile hizmet veren bir kuruluştur.


UL Belgesi Kategorileri

 • Ev aletleri
 • Yapı malzemeleri
 • Besin destekleri
 • Yangın Söndürme
 • Mobilya ve Yatak
 • Kişisel Güvenlik Ekipmanları
 • Tel ve kablo
 • Kablosuz cihazlar
 • Aydınlatma ürünleri
 • Kişisel bakım ürünleri
 • Plastik ürünleri
 • Enerji ve Endüstriyel Sistemler
 • Besin destekleri
 • Yiyecek ve içecek

UL Belgesi Avantajları Nelerdir?


UL Belgesi ile ;

 • Amerika Pazarında zorunlu olan ürün gruplarında gümrük geçişi kolaylığı
 • Ul tedarik zincirine girişi sağlar
 • Dünya çapında geniş bir Pazar avantajı sağlar
 • Dünyadaki en zor ürün kalite belgesi olan Ul ile ürünlere olan güven artar.

UL Belgesi Alma Aşamaları

 • Ürünle ilgili standart tanımlanır
 • Ürüne ait testler belirlenir
 • Varsa üretim yerinde yapılacak testler için test aletleri tedarik edilir.
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyonuna UL Standardı prosedürleri dahil edilir.
 • Fabrika Üretim Kontrol Sistemi kurulur.
 • Ürüne ait teknik dosya hazırlanır.
 • Eğer test edilecek ürün küçükse UL laboratuarına kargo edilir yoksa yerinde test edilir.
 • Ürün testten geçerse Fabrika ziyareti ve FÜK ( FABRİKA ÜRETİM KONTROL) kontrolü gerçekleşir.
 • Uygunsa UL Belgesi almaya hak kazanılır.

UL Belgesi Danışmanlık
UL Belgesi dünyadaki en zor standartlardan birisidir. Ve en maliyetlilerindendir.UL standartlarının kendisine özgü bir yapısı vardır. standardın okunması ve UL denetim elemanları ile diyalog ve istenen dokümantasyon belli bir uzmanlık gerektirir.

UL Standartları Örnekler
Elektrik ve Elektronik Ürünler için Standartlar
UL 153, Taşınabilir Elektrikli Lambalar
UL 197, Ticari Elektrikli Pişirme Aletleri
UL 796, Baskılı-Kablolama Kurulları
UL 1026, Elektrikli Ev Aletleri Pişirme ve Gıda Hizmet
UL 1492, Ses / Video Ürünleri ve Aksesuarları
UL 1598, Armatürler
UL 1642, Lityum Piller
UL 1995, Isıtma ve Soğutma Ekipmanları
UL 6500, Ses / Video ve Ev için Musical Instrument cihazları, Ticari ve Benzeri Genel Kullanımları
UL 60065, Ses, Video ve Benzeri Elektronik aygıtlar: Güvenlik Gereksinimleri
UL 60335-1, Ev ve Benzeri Elektrikli Ev Aletleri, Bölüm 1: Genel Koşullar
UL 60335-2-24, Ev ve Benzeri Elektrikli Ev Aletleri, Bölüm 2: Motor kompresörler için Özel Kurallar
UL 60335-2-3, Ev ve Benzeri Elektrikli Ev Aletleri, Bölüm 2: Elektrikli Ütüler için Özel Kurallar
UL 60335-2-34, Ev ve Benzeri Elektrikli Ev Aletleri, Bölüm 2: Motor kompresörler için Özel Kurallar
UL 60335-2-8, Ev ve Benzeri Elektrikli Ev Aletleri, Bölüm 2: Tıraş Makineleri, Saç Clippers ve Benzeri Cihazlar İçin Özel Kurallar
UL 60950, Bilgi Teknolojisi Ekipmanı
UL 60950-1, Bilgi Teknolojisi Cihazları
UL 60950-21, Bilgi Teknolojisi Cihazları
UL 60950-22, Bilgi Teknolojisi Cihazları
UL 60950-23, Bilgi Teknolojisi Cihazları
Hayat Güvenlik Standartları
UL 217, Tek ve Çoklu-İstasyon Duman Alarmlar
UL 268, Yangın Koruma Sinyal Sistemleri Duman Dedektörü
UL 268A, Kanal Uygulama Duman Dedektörleri
UL 1626, Yangın Koruma Servisi için Konut Yağmurlama
İşitme Engelliler için UL 1971, Sinyal Cihazları

Yapı Ürünleri Standartları
UL 10A, Kalay Kaplı Yangın Kapıları
UL 20, Genel-Kullanım Yapış Anahtarları
UL 486E, Alüminyum ve / veya Bakır İletkenli Kullanım için donatım Kablo Terminalleri
UL 1256, Çatı / Güverte İnşaatları Yangın Testi Endüstriyel Kontrol Ekipmanları için Standartlar
UL 508, Endüstriyel Kontrol Ekipmanları
UL 508A, Endüstriyel Kontrol Panelleri
UL 508C, Güç Dönüşüm Teçhizatı

Plastik Malzeme Standartları
UL 94 , Testleri Yanıcılığı Cihazları ve Aletleri Parçaları Plastik Malzemeler
UL 746A, Polimer Malzemeler: Kısa Vadeli İşletme Değerlendirmeleri
UL 746B, Polimer Malzemeler: Uzun Vadeli İşletme Değerlendirmeleri
UL 746C, Polimer Malzemeler: Elektrik Ekipman Değerlendirmeleri kullanın
UL 746D, Polimer Malzemeler: Fabrikasyon Parçaları
UL 746E, Polimer Malzemeler: Endüstriyel laminatlar, Filament Yara Boru, Vulkanize Fiber ve Baskılı-Kablolama Kurulları Kullanılan Malzemeler
UL 746F, Polimer Malzemeler: - Baskılı-Kablolama Kurulları Kullanım için esnek Dielektrik Film Materyalleri ve Esnek Malzemeler Tel ve Kablo Standartları
UL 62, Esnek Kordonlar ve Kablolar
UL 758, Aletler Kablo Malzemeleri
UL 817, Kordon Setleri ve Güç Kaynağı Kabloları
UL 2556, Tel ve Kablo Test Yöntemleri
ULC Standartları, şirketlerin UL ailesinin bir üyesi tarafından geliştirilen Kanada Standartlar
Yapı İnşaat ve Malzemelerinin Yangın Dayanıklılık Testleri için CAN/ULC-S101-07, Standart Yöntemler
CAN/ULC-S102-10, Yapı Malzemeleri ve Meclisleri Yüzey-Yazma Özellikleri için Testi Standart Yöntemler
CAN/ULC-S102.2-10, Döşeme, Zemin Kaplama ve Muhtelif Malzeme ve Meclisleri Yüzey-Yazma Özellikleri için Testi Standart Yöntemler
Kapı Meclisleri Yangın Testleri için CAN/ULC-S104-10, Standart Yöntemler
Çatı Kaplamaları Yangın Testleri için CAN/ULC-S107-10, Standart Yöntemler
CAN/ULC-S303-M91 (R1999), Standard Yerel Hırsız Alarmı Birimleri Yöntemleri ve Sistemleri

 

GHOST BELGESİ

GHOST Belgesi Rusya ve Kazakistan ülkelerine yapılacak olan ihracatlar önem arz etmektedir. Bu ülkelere dış ticaret yapmak isteyen firmaların Rusya için GHOST R, Kazakistan için GHOST K belgelerini almaları zorunludur. Belgeler hakkında detaylı bilgi için lütfen Yönetim Danışamanlarımıza danışınız.

 

ROHS BELGESİ

RoHS, elektronik kartlarda veya malzemelerde bazı maddelerin olmamasını şart koşan bir direktiftir. İngilizce kelime olarak Restriction of Hazardous Substances Directive (belirli zararlı maddelerin faaliyetini kısıtlama) baş harflerinden meydana gelmektedir.

RoHS, 27 Ocak 2003 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul gören 2002-95-EC numaralı zararlı maddelerin elektronik mamullerde belirli zararlı elementlerin faaliyetini kıstlayan yönergedir. Cıva, kurşun, bromürlü, kadmiyumlu bileşenler insan sağlığına zararlı maddelerin faaliyetini yasaklar. Direktife ilişkin faaliyet kanunları çıkarmaları talep edilmiştir. RoHS ile de 2006 yılının 1 temmuz tarihinden itibaren ise piyasada yerini alacak elektrikli ve elektronik ekipmanlarda civa, kurşun, heksavalent, kadmiyum, krom, PBB (çok bromlu bifenil) ve PBDE (çok bromlu difenil seteril) maddelerinin diğer maddelerle değiştirilmiş olması gerekmektedir. AB bilgilerine göre, hazırda bulunan elektronik ve elektrikli ekipman atıklarının, bütün atıkların % 4’üne veya senelik 6.5 milyon tona olduğu tahmin edilmektedir.Bu durum hem tabiatı kirletmekte hem de dünyanın az gelişmiş ülkelerine teknoloji akışını engellemektedir.

 1. ve kurşun bileşimini de vardır fakat kalay-bakır veya gümüş karışımı lehim yerine tercih edilerek bu direktife uyum sağlanabilir. Cıva,pillerde var olan bir katkı maddesidir fakat cıvasız piller de üretilebilir. Diğerleri genellikle kontak temizliğinde uygulanan spreylerde bulunur. Genel anlamda insan sağlığına zararlı maddelerdir. Hamile bayanlarda, çocuk düşürmeye neden olabilir veya kana karışarak hücrelerin ölmesine sebebiyet verebilir. Kansere de neden olabilir. Bu nedenlerden ötürü elektrik/elektronik malzemelerin üretiminde binde birin altında mevcut olabilir. İncelemesi ise, malzemede sıvı fazına geçirilerek inceleme cihazlarında ölçülür.

Kurşun, Cıva, Krom, Kadmiyum ve gibi RoHS kapsamında yer alan ağır metal ve bileşikleri en az insan sağlığı kadar, geri dönüşümü sağlanmadığında, kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakıldığında hem canlılar hemde çevre üzerindeki dolaylı zararları olan ve bu kimyasalların doğal dağılımına dolaylı etki ile müdahale edildiğinden önemli zararlara sebebidir. Özellikle elektronik ve elektrikli cihazlarda kullanılıyor olmasının sebebi, bu elektronik kartların ve aletlerin baskısı altında, bulunduğu ortama daha fazla ısı etkiyle zehirli partiküller karışmasına sebebiyet vermesinden kaynaklanmaktadır. Bununla beraberinden insanın temasta olduğu (örneğin; kauçuk zemin kaplama ürünleri v.b.) ürünler de RoHS kapsamında ele alınmaktadır.

ISO TC 136 MOBİLYA KALİTE BELGESİ

Yüksek kaliteli, güvenli mobilya rahat bir ev isteyen herkes için bir zorunluluktur.

Mobilya testi ve belgelendirmesi çeşitli standartları kapsayacak bir şekilde ulusal ve uluslararası mobilya komitesi tarafından hazırlanan ISO TC 136 standardına göre hazırlanmış ve değerlendirilmektedir.

Mobilya Test Ve Belgelendirme Hizmetlerimiz
Mobilya türleri için aşağıdaki testler uygulanmaktadır:

 • Dayanıklılık, yorulma dayanımı, darbe dayanımı, ve stabilite testleri
 • Mekanik, fiziksel ve elektriksel güvenlik testleri
 • Malzeme ve yüzey testleri
 • Ergonomik ve fonksiyonel test ve değerlendirme
 • Performans analizleri ve karşılaştırmalı testler
 • Montaj talimatları kılavuzları ve ürün bilgileri testleri
 • Duyu testi
 • Zararlı maddeler için testler
 • Hijyen testleri ve raporları (örneğin, mutfak ve banyo mobilyaları için)
 • Dayanıklılık ve yaşlanma testleri
 • Mikrobiyolojik testler ve (bakteri ve mantarlar için bir malzemenin direnci )
 • Kumaş ve döşemelik testleri
 • Kalite ve performans
 • Etiket doğrulanması

Mobilya Ürünleri Kapsamı

 • Ofis mobilyaları: ofis koltukları, toplantı koltukları, çalışma masaları, ofis dolapları, raflar, kitaplıklar
 • Çocuk odası mobilyaları: yatak, dolap, masa, yatakları ve sandalyeler
 • Yatak odası mobilyaları: yataklar, şilteler, sandalyeler ve gelinler
 • Döşemeli mobilya: sandalyeler, kanepeler
 • Mutfak için mobilya: masalar, dolaplar, sandalyeler
 • Banyo mobilyaları: dolapları ve depolama üniteleri, duş aksesuarları
 • Oturma odası için mobilya: sandalyeler, masalar, raflar, parçaları, kanepeler
 • Veranda mobilya: masalar, sandalyeler ve şemsiyeler
 • Açık alan bahçe mobilyaları: masalar, sandalyeler, koltuğundan, kamp mobilya ve salıncaklar
 • Mobilya Bileşenleri: kapı, panjur, sürgülü, kolları menteşeleri

 

ECOLABEL BELGESİ
Avrupa Birliği ülkelerinde çevre mevzuatları ile ilgili geçerli bir tek etiket için tasarlanmış uygulama ve sertifikanın adıdır. Hammaddenin girişinden nihai ürüne kadarki tüm süreçleri kapsamaktadır.

Ecolabel Ürün grupları

 • Temizlik ürünleri
 • Tekstil ürünleri
 • Boyalar ve vernikler
 • Elektronik Ürünler
 • Zemin kaplamalar
 • Mobilyalar Bahçe işleri
 • Evsel kullanım ürünleri
 • Endüstriyel yağlar
 • Yatak takımları
 • Kağıt ürünleri
 • Otel ve turistik tesisler

Sertifikasyon Süreci
Yukarıdaki ürün gruplarında yer alan ürünleri satan üreten Avrupa Birliği üyesi ülke veya dışındaki tüm ülkelerden kuruluşlar başvuru yapabilir.

Ürün veya hizmet ilgili kıstaslara uyumlu ise logo kullanım hakkı kazanmaktadır.

 

RİOS BELGESİ

Çağımızda bazı ürün firmalar ürün tedarikçilerinin çevre yönetmeliklerine uygun bir üretim ve iş sağlığına uygun bir üretim yaptıklarının kanıtlanmasını isterler.

Geri dönüşüm belgelendirmesi işletim standardı Rios Belgelendirme standardı ile kaliteye çevreye bağlılığın ispatını üçüncü taraf firmalara gösterilmiş olur.

EYD olarak danışmanlıktan belgelendirme sürecine kadar sizlere Rios belgelendirme konusunda ulusal ve uluslar arası çözüm ortaklarımız ile geniş bir hizmet sunmaktayız.

Rios standardı hurda ve geri dönüşüm endüstrisi tarafından hazırlanmıştır. Uygulandığı sektörler metal,elektronik geri dönüşümlerden kağıt ürünlerine ve plastik geri dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir.

Rios standardı Sistem Belgelendirmelerden İso 9001, İso 14001 ve Ohsas 18001 gibi yönetim sistemleriyle örtüşebilir.

 

REACH BELGESİ

 

Reach Belgesi, Avrupa Birliğinin kimyasal maddelerin karmaşık durumundan kaynaklı meydana gelebilecek çevre ve sağlık şartlarını inceleme altına alabilmek için gerçekleştirilen Avrupa birliği mevzuatıdır. Kimyasal maddeleri meydana getiren verilere bakılarak üretimde, tüm ihtiyaç halkası kapsamındaki iletişimi kontrol altına almak için hazırlanmıştır. Kimyasal maddeler için oluşturulan MSDS formu ile CSR ( kimyasal güvenlik raporu) ile tutarlılık arz etmesi gerekmektedir.

Reach belgesi ile istenen hedefler öncelikli olarak insan ve çevre sağlığının muhafaza edilmesi, satıcılar ve üreticilerde ve kimyasal maddelerle alakalı meydana gelebilecek tehlikeler hakkında farkındalık yaratmak, kimyasal maddenin Avrupa birliği içinde satılmasını kolaylaştırmak, rekabet alanı düzenlemek, kimyasal maddelerin zararlarının yok edilmesi için ar-ge araştırmalarını arttırmak gibi hedeflerle yürürlüğe girmiştir. Bu gayeyle ithalatçılar ve üreticiler için Avrupa Kimyasal maddeler Ajansı’ na kayıt işlemlerinin gerçekleşmesi ile aşama başlar ve talep edilen verileri ileterek işlemlere devam edilir. Eğer senede 1 tondan fazla kimyasal madde üretip Avrupa pazar sahalarına sürüyorsanız yada orada üretim gerçekleştiriyorsunuz reach belgesi kapsamına giriyorsunuz demektir. Reach Kapsamında olmayan maddelerin başında radyoaktif maddeler gelmektedir.

 

Gümrük ve atıklar kontrolü altındaki maddeler reach belgesi kapsam alanı dışında tutulmuştur. Hayvan ve İnsan ilaçları, gıda maddeleri, bitki muhafaza ürünleri özel yasalar kapsamı dahilindedir. Kimyasal maddelere ait verileri hazırlayıp sunduktan sonraki süreçte bu bilgilerin paylaşımı temeline dayanan sistem ile değerlendirme ve ön kayıt süreçlerinin ardından işlemler tamamlanır. Uygunluk kontrolü, değerlendirme işlemleri, dosya analiz edilmesi, madde analizi aşamalarını kapsamaktadır.

Kansere sebebiyet verebilecek kimyasal maddelerin, zehirli etki oluşturabilen, genetik yapıya etki eden, uzun süre boyunca doğada yok olmayan kalıcı kirlilik oluşturan maddeler yüksek derecede önemli statüsünde değerlendirilip reach belgesi dahiline alınmıştır.

 

 

FDA BELGESİ

 

FDA Belgesi Nedir?

 

FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan; diyet eklentileri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik medikal ürünler,radyasyon yayan aletler, medikal araçlar, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bir bürosudur. FDA Belgesi açılımı U.S. Food and Drug Administration olup, Türkçe karşılığı olarak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi ifade edilebilir.

FDA Belgesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde insan yada hayvanların tüketmesi maksadıyla gıdanın üretimi, gıdanın işlemesi, gıdanın paketlemesini gerçekleştiren ve ya bunları elinde bulunduran bütün yerli ve yabancı tesisler FDA Sertifikası tescil kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 1. Halk Sağlığı Güvenliği ve Biyoterörizm Hazırlık ve Tepki Kanunu 2002 (Biyoterörizm Yasası), Sağlık ve İnsan Hizmetleri Birimine bağlı olan Gıda ve İlaç Dairesi’ni () gıda hususunda tek düzenleyici firma olarak belirler. Halkı korumak adına ilave adımlar atması için yada ABD gıda pazarının emniyetini terör olaylarına karşı korumayı hedeflemektedir. Bioterorizm yasası uyarınca 16 Ekim 2003 tarihinden bu zamanda kadar geçen süreçte ABD’ye gönderilecek her türlü yiyecek, içecek ve ilaç için Belgesiteyidi alması gerekmektedir. ABD tüketicilerine sunulan yabancı gıda, medikal cihaz ve ilaç firmaları için Belgesi ruhsatı bir zorunluluktur.Kozmetik firmalarının kaydı zorunlu değildir; fakat bu ruhsat ABD pazarı için güven oluşturduğundan, aynı zamanda da önemli bir pazarlama aracıdır.

.

ABD Kongresi, bu yasayı bir sonraki sene düzelterek, şirketlere yeni ilaçların güvenliğini ispatlamaları zorunluluğunu getirdi. Yeni kanunda kozmetik ve tedavi edici cihazlar için de yönetmelikler yer aldı.

FDA belgesi için kayıt, yenileme ve izleme talepleriniz için uzman Yönetim Danışmanlarımız sizlere daima yardımcı olacaktır

Global ve Kurumsal Çözümler için ...