küçükbakkalköy mh. fevzipaşa cd. feyizoğlu apt. no:63 k.3 d.7 Ataşehir / İSTANBUL

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

 

KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, bir firmada üst yönetim kadrosunun kişisel beceri ve yöntemlerine bağlı kalmaksızın, şirket faaliyetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramdan devam etmesini sağlayan yapı ve süreçlerin oturtulmasıdır. Yönetim Danışmanlığı, Kurumsal yönetim anlayışını benimseyen ve uygulayan şirketlerin kurumsal varlık ve itibarlarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı, şirketlerin kurumsallaşma sürecinde sunulan bir hizmetler bütünüdür. Bu bağlamda, şirketlerin temel iş süreçlerinin, şirket politikalarının, strateji ve hedeflerinin, organizasyonel yapılanmalarının bir Check Up ile analiz edilerek mevcut durum analizinin çıkarılmaktadır. Bu analiz sonucunda şirketlerin yapısına göre bir yol haritası oluşturularak Yönetim Danışmanlığı hizmetini şimdiye kadar edinmiş olduğumuz engin deneyimler ve uzman kadromuz ile siz değerli müşterilerimize sunmaktayız.

 

KURUMSAL ANALİZ CHECK UP

Kurumsal Check Up  ile firmaların, güçlü ve zayıf yönleri, gelişmeye açık yönleri fırsatlar ve tehditleri belirlenecek ve bu doğrultuda bir stratejik planlama yapılacaktır.

Bu analiz çalışmasında; şirket içi yapı, dış çevre analizi, rakiplerin durumu, satın alma analizi, müşteri yönetimi analizi, mali finans analiz, üretim yönetimi analizi, ürün analizi yapılacaktır.

Amacımız yapılacak olan Check Up ile firmaların, verimliliğinin ve karlılığının artırılması ile mevcut yapısının sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için yol haritası çıkarmaktır.

 

SÜREÇ İYİLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI

Şirketlerin operasyonel verimliliğinin artırılması, şirket içi iletişim ve verimliliğin artırılması, tüm iş akış ve onay prosedürlerinin belirlenmesini, iş süreçleri optimizasyonu, süreç performans kriterlerinin belirlenmesi,  iş süreçleri yönetim danışmanlığı ile sağlamaları hedef alınmaktadır.

YENİDEN YAPILANMA – REORGANİZASYON DANIŞMANLIĞI

Şirketlerde yapılacak olan mevcut durum analizi ile belirlenecek olan yol haritası doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve firmaya özgü bir yeniden yapılanma süreci devreye alınmalıdır. Yeniden yapılanma sürecinde, iş ve görev tanımları, görev yetki ve sorumluluklar, sorumluluk ve yetki tahsisi, birimler arası iletişim ve onay mekanizması, iç tetkik sistemi kurulması ve yönetimini Yeniden yapılanma – reorganizasyon danışmanlığı hizmeti ile şirketlere sunmak ana hedefimizdir.

 

 

AİLE ŞİRKETLERİ DANIŞMANLIĞI

Günümüzde özellikle Türkiye de aktif olarak faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir kısmını aile şirketleri oluşturmaktadır. Bu aile şirketlerinin her birinin kendine özgü bir kültürü, kendine özgü yapısı, farklı ve bazen anlaşılmaz gelişme ve büyüme potansiyelleri bulunmaktadır.  Bu büyümeye paralel olarak şirket içinde 2. Ve 3. Nesil kuşak çatışmaları, eş ve akrabaların hak talepleri vb. gibi  temel problemler göz önüne alındığında, bir Aile şirketinin sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek için ihtiyaç duydukları kurumsal ve yapısal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Aksi halde hızlı ve kontrolsüz büyümenin sonu bir yıkım olabilir.  Aile şirketleri danışmanlığı ile şirketlerin mevcut sosyal ve kültürel etnik yapısından uzaklaşmadan kendi özgün yapısının kurumsal performans yönetimi stratejik sürdürülebilirlik yöntemi ile bütünleşmiş hale getirilmesi hedeflenmektedir. EYD elit Yönetim olarak firmalara şimdiye kadar edinmiş olduğumuz engin deneyim ve tecrübelerimizi teknik ve bilimsel doneler ışığında hizmet vermekteyiz.

 

AİLE ANAYASASI HAZIRLMA DANIŞMANLIĞI

Günümüzde aile şirketi tanımı, hem ülkemizde hem de dünyada yaygın bir şekilde var olan bir kavramdır. Aile üyelerinin şirket sahipliğini ve yöneticiliğini paylaştığı bu tür şirketlerde temel problem aile üyelerinin birbirleri arasında zaman zaman çatışmalar ve görüş ayrılıkları yaşanabilmektedir. Şirkette yazılı kuralların olmayışı aile bireyleri arasında çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesi ve hatta çok daha kötü bir senaryo olarak şirketlerin yok olmasına kadar gidebilmektedir.

EYD Elit Yönetim Danışmanlığı olarak; Hazırlayacağımız Aile anayasası ile aile bireyleri arasındaki iletişim ve diğer hassas noktaları saptayarak analiz etmekteyiz. Aile bireylerinin harcamalarından, aile bireyleriyle profesyonel yöneticiler arasındaki iletişim ve ilişkilerin düzenlemesine, yönetici ( halef ) seçiminden aile meclisi ve yönetim kurlu yapılarının ve birbirleriyle etkileşimine kadar tüm detayları birlikte belirlenir.

Ardından alınan bu kararları yazılı bir şekilde ve bir anayasa şeklinde kurumsal stratejik yönetim ilkelerine ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim ilkelerine de uyacak şekilde hazırlanır. Aile Anayasasının şirket tarafından uygulanmaya alınması ve akabinde takip ve kontrolünü de yaparak sürdürülebilir ve kalıcı bir sistem olarak aile anayasasını bir şirket kültürü olarak vazgeçilmez kılarız.

Aile anayasasının asıl amacı, aile ve iş ilişkilerinin birbirleriyle nasıl bir etkileşim halinde olacaklarını düzenleyen politikalar ve uygulamaların bütünüdür. Aile anayasası yaşayan bir belge olup içeriğinin esnek olması ve işin ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Aile Şirketi Anayasası Hazırlama Danışmanlığı: İş Planı
1-Durum Tespit:
 

 • Aile bireylerinin birbirleri ile arasındaki iletişimin incelenmesi ve tespit edilmesi
 • Aile bireylerinin mevcut görev ve yetkilerinin tespiti
 • Yönetim ve karar alma sürecinin incelenmesi
 • Finansal ve mali süreç işleyişinin tespit edilmesi
 • Ailenin koymuş olduğu hedefleri ve bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak yapının incelenmesi

2-Analiz:

Aile ilişkilerinin stratejik planlama çerçevesinde kurumsallaşması için gerekli kural ve sorumlulukları belirlenir.

3-Uygulama
Aile içi iş ve sosyal ilişkiler, harcamalar, sosyal ve kültürel statü vb. beraber değerlendirerek, ihtiyaçlar ve kapsam doğrultusunda aile anayasasını hazırlanır.

4-Sürekli Gelişim ve Sürdürülebilirlik
Aile Anayasasının şirket tarafından uygulanmaya alınması ve takibi yapılmaktadır. Kalıcı bir kurumsal yönetim sistemi olarak aile anayasasının bir kurum kültürü olarak sürdürülebilirliği sağlanır.

Aile Şirketi Anayasası Temel İçeriği
1. Bölüm: Aile Şirketi Temel İlkeleri
 

 • Gerekçe
 • Amaç
 • Prensipler
 • Aile ve Kurum Kültürü
 • Aileye İlişkin Gelenekler
 • Ailenin ve İşin Vizyonu

2. Bölüm: Aile Konseyi
 

 • Aile konseyi kurulması ve aile konseyi üyesi olma şartları
 • Aile konseyi başkanı ve başkanlık koşulları
 • Aile konseyinin toplantıları, alacağı kararlar ve oy oranları
 • Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışmaları
 • Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri

3. Bölüm: Aile Bireylerinin ve Profesyonellerin Yönetim İlkeleri
 

 • Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
 • Kişilik Testleri Kullanılarak Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Ölçümlenmesi
 • Aile Üyelerinin Aile İşinde Çalışmaları
 • Aile Üyelerinin Yönetim Kuruluna Girmeleri
 • Aile Üyelerinin Yönetime Girmeleri
 • Yönetim Kurulu Başkanı Ataması
 • Aile Konseyi Yönetim Kurulu İlişkileri
 • Profesyonel Yönetim
 • Aile Üyelerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
 • Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı
 • Personele ve Profesyonel Yöneticilere Yaklaşım
 • Aile Üyelerinin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesi Kriterleri

4. Bölüm: Aile Şirketlerinde Yeni Neslin Yönetime Hazırlanması ile Sürekliliğin Sağlanması
 

 • Yeni neslin yetişmesi
 • Haleflik seçim kriterleri
 • Kişilik testleri kullanılarak haleflerin yetkinliklerinin ölçümlenmesi
 • Yetkinliklere dayalı eğitim ve kariyer planlarının oluşturulması ve mesleki yeterliliklerinin belirlenmesi

5.Bölüm: Aile Üyelerinin Gelirleri ve Harcamalarının Düzenlenmesi
 

 • Aile Üyelerinin Gelirleri
 • Masraflar

6. Bölüm: Mülkiyet
 

 • Hisse Değerlendirme Usulleri
 • Hisse Devri Usulleri

7. Bölüm: Genel Hükümler
 

 • Etik İlkeler
 • Anayasaya Uyma Konusunda Yaptırımların Belirlenmesi
 • Uyuşmazlıkların Halli

 

KOBİ KOÇLUĞU

KOBİLER genel olarak kurumsal olan büyük işletmelerle kıyaslandığında argo tabir ile kara düzen ile yönetilir. Kurumsal bir yapıda olmayan KOBİLERİN ömrü çok kısa sürmektedir. Uyguladığı etkin bir yönetim sistemi olmayan KOBİLER de işler genelde patronun ruh haline veya günün sosyal ve ekonomik şartlarına göre şekillenir. KOBİ KOÇU, şirketin daha sağlıklı yönetilmesi, doğru karar verebilme,  işlerin sürdürülebilirliğinin yakalanması ve sürekli iyileştirme metodu ile aynı şekilde yapılmasını sağlamak konusunda yardımcı olmaktadır.

Kobi Koçu, Şirket sahiplerinin önce yaşama amacını ve hayata bakış açılarını keşfetmeleri, bu amaç doğrultusunda şirketlerinin misyon ve vizyonunu belirleyerek bunu çalışanlarına iletme konusunda hizmet vermektedir. Kobi Koçu, şirket sahiplerinin yaşadıkları rutin sıkıntılar içerisinde boğulmaları yerine, bugünden yarını görerek, yapılması gerekenler ve atılması gereken adımlar ile tüm ekibini şirketin vizyon ve misyonuna dahil etmeleri konusunda hizmet verir.

Kobi Koçluğu, işverenlerin liderlik becerilerini geliştirerek onlara işverenlik sıfatından çok öte bir vasıfla model olmaları konusunda aşama aşama ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmaktır.
Firma sahipleri öğrenecekleri etkili modelleri kullanarak kendi kalitelerini ve şirketin kalitesini artırmanın yanı sıra çalışanların ve müşterilerin kalitesini de artıracaktır. KOBİ’ler iş hayatında ciddi bir pazar payına sahip olmakla birlikte ekonomik krizlerde en çok zarara uğrayan kesimdir. Üzerinde çalışılıp sistematik ve disiplinize edilmiş bir kurum emin adımlarla yarına daha güvenle bakacaktır. Aksi taktirde, çoğu işletme gibi kısa sürede yok olmaya mahkum olacaktır veya kendi sağlığını kaybetme pahasına mücadeleye devam edecektir.

EFQM MÜKEMMELİYET MODELİ DANIŞMANLIĞI

EFQM Nedir?


EFQM kar amacı gütmeyen ve etkinliklerini üyelerinin katkılarıyla sürdüren bir vakıftır. Sürdürülebilir mükemmelliği amaç edinen kuruluşları bir araya getiren EFQM, stratejilerini uygulamaları yolunda yardımcı olmak üzere, geçen yirmi yıl boyunca, başarının üyeleri arasında paylaşılmasını sağlamıştır.
Günümüzde EFQM, uygulama, öğrenme ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişi esasına dayanan eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, iş dünyasında yeni bir lider neslin yetişmesine katkıda bulunmaktadır.
EFQM’in katkıda bulunduğu paylaşımın temelinde, ortak kullanıma sunulan, kuruluşlar tarafından yirmi yıldan beri kullanılan ve Avrupa’nın en saygın ödülü olan EFQM Mükemmellik Ödülü’nün temelini oluşturan değerlendirme araçları bulunmaktadır.

EFQM Vizyon & Misyon
Vizyon:
“Avrupa’daki kuruluşların mükemmel olduğu bir dünya”
Misyon:
“Avrupa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayabilmek için itici güç olmak.”

EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü
EFQM, Avrupa firmaları arasında rekabetçiliği desteklemek üzere 1992 yılından bugüne kadar, her yıl bu EFQM Mükemmellik Modelini en iyi şekilde uygulayan kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını Avrupa Mükemmellik Ödülü ile ödüllendirmektedir. Her yıl EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülüne ülkemizden de kuruluşlar müracaat etmekte ve ödül almaktadır.

EFQM Mükemmellik Ödülü Başvuru Koşulu:
Son 2 yıl içinde EFQM veya iş ortaklarından (KALDER) 5 yıldızlı EFQM Mükemmellik Tescili’ni almış olan her sektördeki ve her büyüklükteki kuruluşlar bu ödüle başvurabilirler.
(Son 3 yıl içinde ödül almış kuruluşlar yeniden başvuramazlar)

Mükemmellik Modellerini Uygulamanın Faydaları
İş mükemmelliği modelleri, kuruluşunuzun mevcut durumu ile ilgili bir değerlendirme yapmanıza olanak verir.
• Yapılan değerlendirme aynı zamanda kuruluşunuzun performansını ulusal ve uluslararası alanda diğer kuruluşlar ile kıyaslamanızı sağlar.
• Organizasyonunuz içinde ve farklı kuruluşların organizasyonları arasında en iyi uygulamaları öğrenmek ve yaymak için ortak bir çerçeve sunar.
• Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen dış değerlendirme ile kuruluşunuzun mevcut durumunun bir dış göz tarafından değerlendirilmesini sağlar.
İş Mükemmelliği Değerlendirme sonuçları doğrultusunda kuruluşunuzun kamusal tanınma sağlayacak bir kalite ya da mükemmellik sertifikasına veya ödülüne layık görülebilir.
• Özellikle KOBİ'lere stratejileriyle uyumlu bir şekilde büyüme ve yayılımlarını gerçekleştirme yönünde sistematik ve sağlam bir sistem kurmaları ve geliştirmeleri için destek sağlar.

EFQM Mükemmellik Ödülü Sahibi Olmanın Faydaları
• İtibarınızı arttırır,
• Yüksek değerli geribildirim almanızı sağlar,
Çalışanlarınızı motive eder,
• Ne kadar iyi olduğunuzu farketmenizi sağlar,
• Başarınızı duyurmanızı sağlar,
• En iyilerle iletişimde ve paylaşımda olmanızı sağlar.

EFQM Mükemmellik Modelinde Ana Başlıklar
EFQM Mükemmellik Modeli 9 ana başlıktan oluşmaktadır:
1.Liderlik
2.Politika ve Strateji
3.Çalışanlar
4.İşbirlikleri ve Kaynaklar
5.Süreçler
6.Müşterilerle İlgili Sonuçlar
7.Çalışanlarla İlgili Sonuçlar
8.Toplumla İlgili Sonuçlar
9.Temel Performans Sonuçları


Firma İnceleme Kriterleri
Müşteriler İçin Değer Katma
Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma
Kurumsal Yetenekleri Geliştirme
Yaratıcılık Ve Yenileşimden Yararlanma
Vizyoner, Esin Veren Ve Bütünsel Liderlik
Çeviklikle Yönetme
Çalışanların Yetenekleri İle Başarma
Mükemmel Sonuçları Sürdürme

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ (KPI YÖNETİMİ) VE BALANCE SCORECARD UYGULAMALARI DANIŞMANLIĞI

Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Yönetim Danışmanlığı ile;

 • Bir şirket sahibi ya da yönetici olarak şirketinizde sürekli izlediğiniz performans göstergeleri (KPI)ler?
 • Bu göstergeleri ( KPI ) leri ne sıklıkla gözden geçireceğimiz. Günlük, haftalık, aylık, 3 aylık ya da yıllık olarak!
 • Şirketlerin nakit akışları, satışları ve karlılık analizinin yanı sıra müşteri memnuniyet anketleri ve analizi, Çalışan memnuniyet anketleri ve analizi, İnsan kaynakları turn over oranınız ve ölçümleri ile sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Bir şirketin sürdürülebilir karlılık içerisinde sürekli  büyümesi için sadece finansal veriler ve unsurlar değil, aynı zamanda Balance Score Card nedir sorusunun asıl cevabı olan temel kurumsal performans kriterlerinin ( KPI ) ve yöntemlerinin etkili bir şekilde uygulanarak takip edilmesi.

 

Balance Score Card ile Kurumsal Performans Göstergeleri oluşturmak ve Kurumsal Performans Yönetim sürecini bu şirket performans ölçütlerine göre ülkemizde ve dünyada da yaygın olduğu şekilde 4 ana başlık altında şirketlere hizmet sunmaktayız.

 

Bu temel başlıklar;

                1 - Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Finansal Boyutu

 

                2 - Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Müşteri ve Tüm Paydaşları Boyutu

                3 - Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Şirket operasyonel verimlilik boyutu

                4 - Kurumsal Performans Yönetim Süreci ve Balance Scorecard Uygulamaları Öğrenen Organizasyonlar, büyüme ve gelişme boyutu

 

 

İÇ DENETİM SİSTEMİ KURULMASI VE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İç Denetim Sistemi Kurulması Yönetim Danışmanlığı, yönetim sürecinin en önemli parçalarından biridir ve şirketlerin sürdürülebilirlik kavramı doğrultusunda güç kazanmaları için olmazsa olmaz faaliyetlerden biridir. Yönetim sürecinden bahsedebilmemiz için şirketiniz için yapmış olduğunuz planların, vermiş olduğunuz görevlerin ne kadarının tamamlandığı ve politika olarak sizin koymuş olduğunuz kurallara ne kadar uygun olarak tamamlandığının periyodik olarak ölçülmesi ve denetlenmesi gerekir. Bu denetleme fonksiyonu şirket içerisinde tabiri caizse polislik yapmaktan ziyade şirketinizin çizmiş olduğunuz yolda ne kadar düzgün ilerlediği, bu yoldan sapmalar oluyor ise buna yönelik hemen önlem almanıza olanak sağlayan bir süreçtir. Ayrıca tüm organizasyonunuzu zinde tutacak ve şirket sahibi ya da yönetici olarak size de her şeyin rayında gidip gitmediğini çok fazla zaman geçmeden gösterecek en kritik yönetim fonksiyonlarından biridir. Bu faaliyeti dilerseniz Yönetim Kurulunuza bağlı bir iç denetim kurulu oluşturarak da tamamlayabiliriz. Bu sayede şirketinizin kurumsal yönetim ilkelerine de uyumu artmış olacaktır.

Global ve Kurumsal Çözümler için ...