küçükbakkalköy mh. fevzipaşa cd. feyizoğlu apt. no:63 k.3 d.7 Ataşehir / İSTANBUL

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

 • Anasayfa
 • / YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

TS EN ISO 9001 KALİTE YÖENTİM SİSTEMİ

Günümüzde global/ ekonomik ve siyasal anlamda dünyamız oldukça küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarış ve rekabet ile her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir mücadeleye itmiştir. Mevcut global düzende ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır. Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda TS EN ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standartları, 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standartlar haline gelmiştir.

NEDEN ISO 9001?

 • Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,
 • Kârın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
 • Etkin bir yönetimi,
 • Maliyetin azalmasını,
 • Çalışanların tatminini,
 • Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,
 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,
 • İadelerin azalmasını,
 • Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için bu sistem uygulanmalıdır.

 

TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Her ge­çen gün da­ha da kü­çü­len dün­ya­mı­zın kay­nak­la­rı­nın son­suz ol­ma­dı­ğı, ürün ve fa­ali­yet­le­rin çev­re et­ki­le­ri­nin ye­rel ve böl­ge­sel kal­ma­yıp, glo­bal ol­du­ğu ar­tık tüm dün­ya­da ka­bul edilmiş­tir. Bu bi­linç çev­re­sel et­ki­le­rin ya­sal uy­gu­la­ma­lar­dan zi­ya­de pi­ya­sa kuv­vet­le­ri ile kont­rol edil­me­si ih­ti­ya­cı­nı da be­ra­be­rin­de getirmiştir.

Bu­gü­nün tü­ke­ti­ci­si bek­len­ti ve ih­ti­yaç­la­rı­nın en üst dü­zey­de kar­şı­lan­ma­sı­nın ya­nı ­sı­ra ken­di­si­ne, ya­şa­dı­ğı çev­re­ye ve dün­ya­sı­na de­ğer ve­ril­me­si­ni, say­gı gös­te­ril­me­si­ni ta­lep et­mek­te ve pi­ya­sa­da bu­nu sor­gu­la­mak­ta­dır. Bu gelişme­ler kuruluş­la­rın çev­re ile etkileşim­le­ri­ni kont­rol al­tın­da tu­ta­bil­me­le­ri­ni ve çev­re ic­ra­at ve ba­şa­rı­la­rı­nı sü­rek­li iyileş­ti­re­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ya­cak yö­ne­tim sis­tem­le­ri­ne ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu ger­çe­ği­ni or­ta­ya çıkarmış­tır.

Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi tüm dün­ya­da ISO 14001 Stan­dar­dı ile bi­lin­mek­te­dir. Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin, ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Stan­dar­dın­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar­da ta­nın­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı çok hız­lı ol­muştur.

NE­DEN TS EN ISO 14001?

Çev­re Yö­ne­tim Sis­te­mi tüm dün­ya­da ISO 14001 stan­dar­dı ile bi­lin­mek­te­dir ve ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi Stan­dar­dın­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı kuruluş­lar­da ta­nın­ma­sı ve uy­gu­lan­ma­sı çok hız­lı olmuş­tur.

ÇYS' nin kuruluş­lar­da geliştirilme­si­nin ama­cı;

 • Ulu­sal ve/ve­ya ulus­la­ra­ra­sı mev­zu­at­la­ra uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı
 • Çev­re­sel per­for­man­sın ar­tı­rıl­ma­sı
 • Mar­ket Stra­te­ji­le­ri:
 • Ulus­la­ra­ra­sı re­ka­bet­te avan­taj sağ­la­ma­sı
 • Fir­ma iti­bar ve pa­zar pa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı
 • Ma­li­yet kont­ro­lü­nün geliştirilme­siy­le mas­rafla­rın azal­tıl­ma­sı ve ve­rim­li­li­ğin ar­tı­rıl­ma­sı
 • Acil du­rum­la­ra (dep­rem,yan­gın, sel vb.) ve ka­za­la­ra kar­şı ha­zır­lık­lı bu­lu­na­rak me­su­li­yet­le so­nuç­la­nan ka­za vb. olay­la­rın azal­tıl­ma­sı
 • Kir­li­li­ğin kay­nak­tan başla­ya­rak kont­rol al­tı­na alın­ma­sı ve azal­tıl­ma­sı
 • Gir­di mal­ze­me­le­ri ve ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­ma­sı
 • İzin ve yet­ki bel­ge­le­ri­nin alın­ma­sı­nın ko­lay­laştı­rıl­ma­sı
 • ISO 14001 tüm dün­ya­ca bi­li­nen ve kul­la­nı­lan or­tak bir dil ol­du­ğun­dan glo­bal pa­zar­da ka­bul edi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı

 

ISO 27001:2013 BİLGİ GVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri ve belki devamı için büyük bir önem taşır. ISO/IEC 27001 Belgesi değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

ISO 27001 Kurumların risk yönetimi ve risk işleme planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil durum olay yönetimi prosedürleri hazırlamasını ve uygulamada bunların kayıtlarını tutmasını gerektirir. Kurum tüm bu faaliyetlerin de içinde yer aldığı bir bilgi güvenliği politikası yayınlamalı ve personelini bilgi güvenliği ve tehditler hakkında bilinçlendirmelidir. Seçilen kontrol hedeflerinin ölçülmesi ve kontrollerin amacına uygunluğunun ve performansının sürekli takip edildiği yaşayan bir süreç olarak bilgi güvenliği yönetimi ancak yönetimin aktif desteği ve personelin katılımcılığıyla başarılabilir.

Bu bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

 

ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ

Firmalar rekabetin çok güçlü olduğu piyasada hayatta kalabilmeleri için, ürünlerini ve hizmetlerini teknoloji kullanarak piyasaya sürmek ve tanıtmak zorundadırlar. Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojide ise bu değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Bilgi teknolojileri yönetim sistemi bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.


 

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi'nin Faydaları Nelerdir?

 • Tüm müşterilere yöneliktir ve maliyeti optimize eder.
 • Bilgi teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutar.
 • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını yönetir.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
 • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

 

TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gı­da üre­ti­min­de gı­da gü­ven­li­ği, ürü­nü kul­la­nan tü­ke­ti­ci­nin mut­lak ta­le­bi­dir. Bu se­bep­le mut­lak ve değiş­mez bir ka­li­te pa­ra­met­re­si­dir. Bu­nu sağ­la­mak için Gı­da Gü­ven­li­ği Kont­rol Sis­te­mi ku­rul­mak zo­run­da­dır. An­cak bu du­rum­da ana­liz­ler ba­zen çok uzun, el­de edi­len ve­ri­ler ye­ter­siz ola­bi­lir. Bun­dan do­la­yı sis­te­min kul­la­nı­lı­şı zor ve­ya im­kan­sız ha­le ge­le­bi­lir. Bu­nun ya­nı sı­ra ürü­nün sa­de­ce çok kü­çük bir ora­nı­nın ana­liz edil­di­ği­ni dü­şü­nür­sek, tüm pro­ses aşama­la­rı­nı da­ha sis­te­ma­tik bir şe­kil­de ele alan ve ön­le­yi­ci bir yaklaşıma sa­hip bir me­to­da ih­ti­yaç ol­du­ğu­nu gö­rü­rüz. Gı­da Gü­ven­li­ği Yö­ne­tim Sis­te­mi işte bu ih­ti­ya­ca ce­vap ve­ren bir sis­tem­dir.

NE­DEN TS EN ISO 22000?

 • Muh­te­mel teh­li­ke­le­ri ön­le­ye­rek gü­ve­ni­lir gı­da üre­til­me­si ve müşteri­ye ulaşma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,
 • Ürün ka­yıp­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı,
 • Ma­li­yet­le­rin azal­tıl­ma­sı,
 • Et­kin bir oto-kont­rol sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı,
 • Müşteri ta­le­bi ol­ma­sı,
 • Ti­ca­ret ko­lay­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı,
 • Ya­sal mev­zu­ata uy­gun­lu­ğu­nun sağ­lan­ma­sı için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

 

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞ YÖNETİM SİSTEMİ

Kuruluş­lar­da kar­şı­la­şı­lan en önem­li in­san kay­nak­la­rı so­run­la­rın­dan bi­ri, çalışan­la­rın em­ni­yet­li ve sağ­lık­lı bir çalışma or­ta­mı­na sa­hip ol­ma­ma­la­rı­dır. Kuruluş­la­rın da­ha iyi re­ka­bet koşul­la­rı­na ula­şa­bil­me­si için çalışan­la­rın iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği ko­nu­sun­da plan­lı ve sis­tem­li çalışma­lar yü­rüt­me­le­ri ge­rek­mek­te­dir. TS EN ISO 9001 ve TS EN ISO 14001 gi­bi stan­dard­lar ka­li­te ve çev­re yö­ne­tim­le­ri üze­ri­ne yo­ğun­laşmış, do­la­yı­sıy­la kuruluş­lar­da iş sağ­lı­ğı ve gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı ve sü­rek­li iyileş­ti­ri­le­rek ko­ru­na­bil­me­si için ay­rı bir stan­dar­da ge­rek­si­nim du­yul­muştur.

NE­DEN TS EN OHSAS 18001?

 

 • Kâr­lı­lı­ğı ar­tır­mak,
 • İSG çalışmaları­nı diğer fa­ali­yet­le­re en­teg­re ede­rek kay­nak­la­rın ko­run­ma­sı­nı sağ­la­mak,
 • Yö­ne­ti­min ta­ah­hü­dü­nün sağ­lan­dı­ğı­nı gös­ter­mek,
 • Mo­ti­vas­yon ve ka­tı­lı­mı ar­tır­mak,
 • Ulu­sal ya­sa ve dün­ya stan­dard­la­rı­na uyum sü­re­si­ni ve ma­li­ye­ti­ni azalt­mak,
 • Pay­daşla­rın is­tek ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­rak re­ka­be­ti ar­tır­mak,
 • Kuruluş­lar ta­ra­fın­dan sür­dü­rül­mek­te olan İSG fa­ali­yet­le­ri­nin sis­te­ma­tik ola­rak ya­yı­lı­mı­nı sağ­la­mak için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır.

22000 - FSSC GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

FSSC 22000, tüm gıda zincirinde yer alan gıda üreticilerinin, gıda güvenliği sistemlerinin tetkik edilmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş, ISO temelli bir belgelendirme programıdır. FSSC 22000, mevcut TS EN ISO 22000, ISO 22002-1 / ISO 22002-4 standartlarının şartlarını ve bu programa has diğer şartları içerir. FSSC 22000, Gıda Güvenliği konusunda dünyada söz sahibi olan ilgili birçok kuruluş ve organizasyonun geniş katılımıyla oluşturulmuştur. FSSC 22000 Belgelendirme Programı, GFSI (Global Food Safety Initiative) Direktörler Kurulu tarafından tam olarak tanınan ve EA (European Cooperation for Accreditation) tarafından da kabul gören bir programdır.

NEDEN FSSC 22000?

 • Mevcut ISO Standartlarını, ÖGP'ler için sektöre özgü teknik şartnameleri, HACCP, yasal gereklilikleri ve Codex HACCP Prensiplerini tam olarak içermektedir.
 • Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI) tarafından tam olarak tanınmaktadır.
 • Gıda güvenliği ve gıda kalitesi yönetiminin, çevresel yönetim, sürdürülebilirlik ve sağlık ve güvenlik gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonunu sağlamaktadır.
 • Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulmuştur ve bağımsız bir Paydaşlar Kurulu tarafından yönetilmektedir.
 • Gıda zinciri boyunca şeffaflığın artmasına yardımcı olmaktadır.
 • Küçük ve / veya gelişmekte olan kuruluşların da, dünya çapında kabul görmüş, güvenilir bir GGYS (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) uygulamasına imkan vermektedir.

 

SA8000 / SR 10 SOSYAL SORUMLULUK

Günümüz dünyasında ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler, toplumları oluşturan tüm birimlerin birbirine olan bağımlılığını arttırmaktadır. Refah düzeyinin gelişmesi ve sürdürülebilir olması için bireylere olduğu kadar kuruluşlara da önemli sorumluluklar düşmektedir. Toplumlar, sosyal sorumluluğu yalnızca bireylerden değil; küçük veya büyük tüm işletmelerden, özel veya kamu tüm kuruluşlardan da beklemektedir. Dolayısıyla, kuruluşların artık sadece iyi ve kaliteli ürün veya hizmet sunması yeterli olmamakta, tercih edilen olabilmek için tüm kaynakları korumaları ve sürdürülebilir kılmaları da gerekmektedir. Kuruluşların başarısı, artık yalnız ticari kriterlerle değil, sosyal sorumluluk kavramıyla, yani topluma sağladıkları katkı ile de ölçülmektedir.

Sosyal yönden sorumluluk taşımak sadece yasal beklentileri tamamen karşılamak değil; insana, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha fazla yatırım yapmak şeklinde ifade edilmektedir. Çevreye duyarlı teknolojiler ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımla yatırımları yönlendirmek, ayrıca kuruluşların rekabet gücünü arttırmaktadır. Günümüzde tüketicilerine daha yakın olmak, ticari ilişkinin ötesinde duygusal bağlar kurmak ve rakipleri arasından tercih edilebilmek için, sosyal sorumluluk önemli bir sosyal iletişim aracıdır. Sosyal iletişimin sağlanması ancak katılımcılığın geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir, bunun için IQNET SR 10 ile tanımlanan paydaşlara dayanan yönetimin sağlanması gerekmektedir. Bunlara ilave olarak eğitim, çalışma koşulları, işçi - işveren ilişkileri gibi sosyal alanlarda yasal zorunlulukların ötesine geçen uygulamalar verimliliği olumlu etkilemektedir. Bu durum, yönetsel gelişimi sağlayarak sosyal kalkınmayı rekabetçi güce dönüştürmektedir.

Sosyal Sorumluluk sadece özel sektörün uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korunması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi için yararlı değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için önemli bir unsurdur.

TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001 gibi diğer yönetim sistemleri ile de kolaylıkla entegre edilebilen Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al sürekli iyileştirme modeline göre tasarlanmış IQNET SR 10 sosyal sorumluluk yönetim sistemi, iyi yönetim uygulamalarının, ekonomik boyutların yanı sıra çevresel ve sosyal boyutlarla da bütünleştirilmesini sağlaması bakımından büyük işletmelerin, KOBİlerin, özel veya kamu sektöründeki tüm kuruluşların beklentilerini karşılayacak biçimde oluşturulmuştur.

NE­DEN IQNET SR 10?

 • Kuruluşun itibarını ve toplumun kuruluşa olan güvenini arttırır. Müşteri ve tüketiciler nezdinde kuruluşun imajını kuvvetlendirir.
 • Çalışan sadakatini, bağlılığını, katılımını ve moralini arttırır. Kuruluşun çalışanlarını işe alması ve motive etmesi üzerinde olumlu etkileri olur.
 • Kuruluşun marka bilinirliği ve sadakatini sağlayacağından rekabet gücünü arttırarak pazara erişimini kolaylaştırır; yatırımcı ve ortaklarla ilişkilerini güçlendirir. Tercih edilen iş ortağı olmasını kolaylaştırır.
 • Müşteriler, tüketiciler, çalışanlar, toplum, tedarikçiler, yerel yönetimler dahil olmak üzere tüm paydaşların beklenti ve ihtiyaçlarını anlamayı sağlar; tüm paydaşlarla iletişimi geliştirir.
 • Küresel sosyal sorumluluk yönetim sistemi oluşturur, ayrıca ISO standartlarına dayanan tüm yönetim sistemleri (9001, 14001,vb.) ve mükemmellik modelleri (EFQM vb) ile entegrasyonu kolaydır.
 • Artan üretkenlik ve kaynakların verimli kullanımı, azalan enerji ve su tüketimi, azalan atık, ve kıymetli yan ürünlerin geri kazanımı ile birlikte tasarruf elde edilmesine yardımcı olur.
 • Kuruluşun risk yönetimi uygulamalarını geliştirmesini sağlar.
 • Toplum ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirir. Kuruluşun ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerinde olumlu etkileri olan faaliyet ve girişimleri uygulamasını destekler.
 • Kuruluşun uzun vadeli karlılığını arttırır ve sürdürülebilir kılar.

 

BSCI SOSYAL SORUMLULUK STANDARDI/BELGESİ

BSCI Belgesi Nedir? Sosyal uyumluluk standardı BSCİ tedarikçi kuruluşlarınızın sosyal sorumluluk kurallarına göre uyumluluklarını izlemenizi sağlamaktadır.

BSCI, merkezi Belçika Brüksel olan Ticaret Birliği tarafından organize edilmiş olup etik sosyal değerleri inceleme üzerine kuruluşudur. BSCİ Uluslararası İş Örgütü kurallarını esas alır ve tedarikçilerin bu konuda sürekli iyileştirme yapmalarını esas tutar. Burada esas hedef bu standardın çok üzerinde bir standart olan SA 8000 standardı çerçevesinde belgelendirme için ön hazırlıktır.

BSCI standardı kapsamı;

 • Yasal uyum
 • Çalışma saatleri
 • İş Tazminatları
 • Çocuk işçiliği önlenmesi
 • Zorla istihdamın önlenmesi
 • Sendika özgürlüğü
 • Ayrımcılığın önüne geçme
 • İşçi sağlığı ve güvenliği
 • Yönetim standartları
 • Çevre güvenlik politikası

BSCI STANDARDI

BSCI standardı başlıkları

Bölüm A – Zorunlu bilgilerin kaydı tedarikçi kayıtları
Bölüm B - BSCI denetimi: Sosyal gereksinimler ve sosyal uyumluluk maddeleri
Bölüm C – Endüstriyel uygulamaların kaydı
Uzman Yönetim Danışmanımız, BSCI standardı konusunda sizlerin sorularınıza cevap verebilir.

 

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

Günümüzde global ticaretin yaygınlaşması ve benzer kuruluşların artması rekabet şartlarının daha da sertleşmesine sebep olmuştur. Bu durum, kuruluşların en önemli varlık sebebi olan müşteri kavramını daha da önemli kılmıştır. Kuruluşlar açısından müşterimizin beklenti ve şikayetlerine kayıtsız kalmak gibi bir lüks kalmamıştır. Müşteri beklentilerinin kişiden kişiye değişmesi bu durumu kontrol etmeyi zorlaştırmakta ve sistematik bir yaklaşımı şart koşmaktadır. Geleneksel metotlarla müşteri beklentilerini karşılamaya çalışmak günümüzde artık yeterli olamamaktadır. Müşteri beklentilerinin artması ve pazar payının giderek küçülmesinden dolayı kuruluşlar müşteri memnuniyeti proseslerini oluşturmakta ve yönetmekte zorlanmaya başlamışlardır.

Müşteri şikayetlerinin bir sistematik dahilinde yürütülmesi ile ilgili çalışmalar dünyada 1990'lı yılların başlarında CRM (Customer Relations Management) çalışmalarıyla başlamıştır. 2004 yılında ISO (International Standardization of Organization) 2004 yılında ISO 10002 standardını yayınlamış ve 2006 yılında ülkemizde TS ISO 10002ğ2006 olarak yürürlüğe girmiştir.

NEDEN TS ISO 10002?

Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir.

Bu sebeple ISO 10002;

 • Müşteri şikayeti ile karşılaşılan durumlarda kuruluşlara nasıl davranmaları gerektiğine dair yol gösterir.
 • Kuruluşlara, müşteri ile yaşanan bir olay sonrasında "özür" dilememiz yeterli mi, yoksa telafi etmek için tazminat ödemek de dahil olmak üzere daha büyük bir faaliyet mi planlamamız gerektiğine dair rehberlik eder.
 • Müşteri ile yaşanan problemlerin en adil şekilde ele alınmasını sağlar.
 • Şikayetlerden ders çıkarılarak iyileştirmeye açık alanların tespit edilmesini sağlar.

TS EN ISO 50001 ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Enerjinin giderek daha da büyük önem taşıdığı günümüzde, enerjinin verimli kullanılması esasına dayanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek, tek başına olabileceği gibi diğer yönetim sistemleriyle entegre olarak da yürütülebilecek bir Yönetim Sistemidir. EYS, Kuruluşların enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu enerji yönetim programları çerçevesinde enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanmasına dayanmaktadır.

NEDEN TS EN ISO 50001?

EYS' nin kuruluşlarda geliştirilmesi sonucunda;

 • Enerji politikasının resmiyet kazanması
 • Enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi sayesinde enerji masrafında düşüş
 • Çevrenin korunması :
 • Kaynakların etkin kullanımı
 • Sera gazı emisyonunun azaltılması
 • Mevzuata uyumun sağlanması
 • Başta Çevre Yönetim Sistemi olmak üzere diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmesi

TS EN ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR YÖNETİM SİSTEMİ

Av­ru­pa Bir­li­ği­ne uyum sü­re­ci içe­ri­sin­de tüm tıb­bi ci­haz üre­ti­ci­le­ri mev­cut ya­sal zo­run­lu­luk­la­rı karşı­la­mak, müşteri bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­ya­bil­mek, ve­rim­li­lik­le­ri­ni art­tı­ra­bil­mek ve ya­sal bir gü­ven­ce oluş­tu­ra­bil­mek için ka­li­te sis­te­mi kur­mak ve bu ka­li­te sis­te­mi­ni bel­ge­len­dir­me­yi he­defle­mek­te­dir­ler. TS EN ISO 13485 stan­dar­dı­na gö­re ka­li­te sis­tem bel­ge­len­dir­me­si, tıb­bi ci­haz üre­ti­ci­le­ri­nin ürün­le­ri üze­rin­de CE işa­re­ti­ni kul­la­na­bil­me­le­ri için bir adım­dır.

TS EN ISO 13485 Stan­dar­dı, me­di­kal sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren kuruluş­lar için ka­li­te sis­te­mi şart­la­rı­nı or­ta­ya koy­mak­ta­dır.

Bu stan­dard; ISO 9001 Stan­dar­dı­nın pro­ses mo­de­li üze­ri­ne kurulmuş­tur. An­cak; GMP (Go­od Ma­nu­fac­tu­ring Prac­ti­ces-İyi İma­lat Tek­nik­le­ri) ku­ral­la­rı­na uyum, risk yö­ne­ti­mi (TS EN ISO 14971), va­li­das­yon ve eğer uy­gu­la­nı­yor­sa, ste­ri­li­zas­yon pro­se­si­nin va­li­das­yo­nu, sta­bi­li­te çalışmaları, kli­nik ve bi­yo­lo­jik de­ğer­len­dir­me­le­re ait uy­gu­la­ma­lar gi­bi ek ku­ral­lar ge­rek­tir­mek­te­dir. TS EN ISO 13485; ISO 14001 ve­ya OH­SAS 18001 gi­bi yö­ne­tim sis­tem­le­ri ile de uyum­lu­dur.

NEDEN TS EN ISO 13485 ?

 

 • - Kuruluş­ta bir ka­li­te sis­te­mi ku­ra­rak, ka­li­te bi­lin­ci­ni yer­leştir­mek.
 • Mev­cut ya­sal mev­zu­at­la­ra uyum sağ­la­mak.
 • Müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ni karşı­la­mak.
 • Müşteri mem­nu­ni­ye­ti­ni art­tır­mak.
 • Sis­te­min ak­sa­yan yön­le­ri­ni tes­pit ede­rek, dü­zelt­me ola­na­ğı­nı sağ­la­mak.
 • Ge­ri ça­ğır­ma­la­rı ön­le­mek.
 • Kâ­rın, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­tı­rıl­ma­sı.
 • Bit­miş ürün­den kay­nak­la­na­bi­le­cek risk­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak.
 • Sis­te­min et­kin­li­ği­nin sü­rek­li ola­rak sağ­lan­ma­sı.
 • Ürün­ler­de CE işa­re­ti kul­la­na­bil­mek için et­kin bir yol iz­le­mek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilir bir yönetim sistemine sahip olmak.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Bu standart, sağlık hizmetleri organizasyonları için, sektöre özel bir kalite yönetim sistemi standardıdır.

Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar tarafından tek başına da tercih edilebilecek bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standarttaki şartlar, TS EN ISO 9001:2008 şartları ve sağlık hizmetleri için ek spesifik tanımlamaları içerir. Bu standart, sağlık hizmetleri, örneğin temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

NE­DEN TS EN 15224

 • Sağlık hizmeti sunan kuruluşlarda; faaliyetlerin planlanması ve kontrolünü sağlar,
 • Sağlık hizmetlerine yönelik süreç yönetimini destekler,
 • Etkin Süreç yönetimi kapsamında, süreç hatalarını azaltır ve hizmet maliyetlerini düşürür,
 • Bu standart risk tabanlı bir yönetim sistemi standardı olup, klinik hizmetlerde kontrol ve risk yönetimini sağlar,
 • TS EN 15224 belgesi genellikle yeni kurumsal müşterilere erişmek için bir ön koşul (ve gerekli) sağlar,
 • Ülkemizdeki sağlık turizmini destekler ve Avrupalı müşteriler için güven teşkil eder,
 • TS EN 15224 yönetim sistemini ; ISO 14001, OHSAS, ISO 27001, vb... gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmek mümkündür ,
 • Tüm yönetim sistemi belgelendirmelerinde olduğu gibi, yıllık gözetim süreci ile kuruluşların dinamik yapısının korunmasına yardımcı olur.

TS ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Bu standart; İşlerin aksamasına sebep olabilecek bir olayın ardından bir kuruluşun ürün veya hizmet sağlama kabiliyetinin önceden belirlenmiş kabul edilebilir seviyelerde devam etmesi, bir faaliyetin kesintiye uğraması sonucunda kuruluş faaliyetinin devam edebilmesinin temin edilebilmesi için prosesler, prosedürler, kararlar ve faaliyetler oluşturması, başka bir deyişle, kuruluşların krizlerden ve felaketlerden kaçınmasına yardımcı olmak için proaktif ve reaktif planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde olağan duruma geri dönülebilmesini sağlamaya yardımcı olur.


NE­DEN TS ISO 22301

 • Faaliyetlere yönelik mevcut ve olası tehditlerin belirlenmesi ve yönetilmesini sağlar,
 • Olayların etkilerini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım sergiler,
 • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını destekler,
 • Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesi sağlar,
 • Müşteriler ve tedarikçilerin isteklerinin / taleplerinin karşılanabilmesi için ihtiyaç duyulan esnekliğin gösterilmesini sağlar,
 • Kuruluşların iş sürekliliğini temin edebilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar,
 • Organizasyonel yapı, çalışanlar, politikalar, planlama faaliyetleri, prosedürler, prosesler ve kaynaklara yönelik şartları ihtiva etmesi sebebi ile yönetimsel kolaylık sağlar,
 • Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırır.

TS ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bu standart, Uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sisteminin gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardında geçen Güvenlik ifadesinin anlamını Tedarik Zincirine, bilerek veya yetkisiz olarak düzenlenmiş eylemlerle zarar verebilecek faaliyetlere karşı koyma olarak tanımlanır.Bu çerçevede; kuruluşun bazı alanlarda etkin bir risk değerlendirmesi yaparak, tedarik zincirinde meydana gelebilecek risklerini kontrol altına almalarını sağlar.

Bir çok kuruluş "bizim başımıza gelmez!" yaklaşımı ile hareket etmekte, fakat gerçekte, çeşitli biçim ve şekillerde bir takım ihlal olayları ile karşı karşıya kalabilmektedir.Kuruluşların tedarik zincirinde karşı karşıya kalabileceği risklere bazı örnekler şu şekilde verilebilir;

 • Ürünlerin; üretim, depolama ve taşıma operasyonları sırasında çalınması, kaybolması, hasar görmesi, zedelenmesi, bozulması,
 • Bina, tesis ve araçlara karşı yapılan kasıtlı eylemler neticesinde zarar görme,
 • Kuruluş araçlarının kötü niyetli eylemlerde, terörist saldırılarda kullanılması,
 • Kuruluş yönetici veya çalışanlarına yönelik zarar verme amaçlı eylemler,
 • Operasyonel tehditler ve riskler kuruluşun performansını, şartlarını ve güvenliğini etkileyebilecek faktörler ( insan, sistem vs.),
 • Güvenlik önlemlerini ve ekipmanını olumsuz etkileyebilecek doğal çevresel olaylar ( fırtına, sel, deprem...) ,
 • Kuruluşun kontrolü dışında olan faktörler (dışardan sağlanan ekipman ve hizmetler gibi...),
 • Paydaşlardan kaynaklanan risk ve tehditler (yasal gerekliliklere uymama, marka veya imaja zarar verme gibi ),
 • Güvenlik ekipmanının tasarımı, kullanımı, bakımı, değiştirilmesi vs.,
 • Bilgi ve veri yönetimi, iletişim faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek tehditler.

 

NE­DEN TS ISO 28000 ?

 

 • Kuruluşun, Tedarik Zinciri Güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, tedarik zinciri risklerinin etkin yönetilmesini hedefler,
 • Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın minimumda gerçekleşmesini sağlar,
 • Konu ile ilgili faaliyetleri üst yönetimin gündemine getirerek, sistemin yönetim tarafından desteklenmesini sağlar,
 • Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğini ispatlayarak iş ve işlemlerde kolaylık sağlar,
 • Avrupa pazarında faaliyet gösteren kuruluşlar için; AEO( Authorised Economic Operator) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşlara olan güvenini artırır,
 • Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini sağlar,
 • Sigorta kuruluşlarının güvenini arttırır, sigorta maliyetlerini azaltır,
 • Sistemin belgelendirilmesi kuruluşun bütünsel imajına katkıda bulunur,
 • Etkin bir Güvenlik Yönetimi Sistemi uygulanması sağlayarak, uluslararası rekabet avantajı sağlar.

 

TS ISO 29990 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

TS ISO 29990 standardı, yaygın eğitim ve öğretim konusunda, küresel çaptaki kuruluşların kalitesini geliştirmeyi amaçlar. Bu Standard aynı zamanda kuruluşun artan kalitenin sonucu elde edileceği karlılığının yanı sıra,  yönetimsel ve kontrol edilebilir kolaylık sağlamakta ve şeffaflığın artırılmasında ve öğrenme hizmetleri açısından dünya çapında bir karşılaştırma yapılabilmesinde rol oynamaktadır.

TS ISO 29990 standardının amacı, kaliteli mesleki uygulama ve performansı için genel bir model sağlamak ve öğrenme hizmeti sağlayıcıları (LSP) ve bunların müşterileri için yaygın eğitim, öğretim ve gelişimin tasarımında, geliştirilmesinde ve verilmesinde ortak bir referans temin etmektir.

Bu Standard, öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) yeterlilikleri üzerine odaklandığından dolayı, kuruluşlara ya da bireylere; yeterlilik ve kabiliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak bir öğrenme hizmeti sağlayıcısı (LSP) seçmelerine yardımcı olur ve öğrenme hizmeti sağlayıcılarının (LSP) belgelendirilmesi için kullanılabilir.

 

NEDEN TS ISO 29990 ?

 • Doğrulanabilir, sertifikalandırılabilir bir eğitim modeli sağlar,
 • Eğitim hizmetlerinin şeffaflığını ve karşılaştırılabilir olmasını  sağlar,
 • Eğitim modellerinin risk yönetim çerçevesi ile ele alınmasını sağlar,
 • Organizasyonel etkinliği artırmak suretiyle iş süreçlerinde iyileştirme sağlar.

 

TS ISO 31000 Risk Yönetimi

Bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler.

Bu süreç boyunca kuruluşlar, faaliyetlerindeki değişimleri kontrol eder ayrıca paydaşlarıyla iletişim kurar, onlara danışır ve riskin ele alınması için ilave hususların olup olmadığından emin olur, mevcut riskleri değiştiren faktörleri kontrol ederek riski izler ve gözden geçirir. Standart, bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder. Bu standart kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri ve genel esasları sağlar.

NE­DEN TS ISO 31000 ?

 

 • Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,
 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,
 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,
 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,
 • Zaman tasarrufu sağlar,
 • Kaynak israfını önler,
 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,
 • İs sürekliliği sağlanır,
 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,
 • Proaktif yönetimi teşvik eder,
 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,
 • Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,
 • İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,
 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,
 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,
 • Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,
 • Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
 • Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

 

YEŞİL LİMAN/EKO LİMAN PROJESİ

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü(DTGM) ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) arasında 16.12.2014 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde "Yeşil Liman/Eko Liman" projesine başlanmıştır. Yeşil Liman projesine katılım gönüllülük esas

Global ve Kurumsal Çözümler için ...